3,000,000ريال

مبلغ اصلی 600,000 تومان است, قیمت فوق پیش پرداخت 50 درصدی است